Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Braams & Partners B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij Braams zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 Braams is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 Braams behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Totstandkoming van de overeenkomst.
Door het bevestigen van de bestelling via de Webwinkel en betaling op de aangegeven wijze, komt de overeenkomst met Braams tot stand. Braams bewaart de gegevens van de overeenkomst na de totstandkoming. Desgewenst kan de klant de gegevens opvragen bij Braams. Indien de klant achteraf de bestelling wil veranderen, kan daarvoor contact opgenomen worden met Braams. Vóór het afronden van de betaling kan een bestelling worden gewijzigd of geannuleerd door de bestelprocedure af te breken.

2. Identiteit van de ondernemer
Braams & Partners bv
handelend onder de naam Braams,

Vestigings- en bezoekadres:
Hanzeweg 20, 7418 AT Deventer

Telefoonnummer: +31 (0) 570 63 00 25
bereikbaarheid: vanaf maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur
e-mailadres: support@braams.nl

Kvk-nummer: 08124168
BTW-identificatienummer: NL8134.33.265.B01

3. Prijzen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro's inclusief btw.

3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Braams behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. Betaling

4.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen:

- betaling via iDEAL
- betaling per factuur (alleen mogelijk voor scholen en instellingen)

Overige betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van Braams aangegeven.

4.2 De bestelling wordt uitgevoerd zodra de bestelling door Braams in goede orde is ontvangen. 

5. Levering

5.1 Levering geschiedt aan het door de klant opgegeven adres.

5.2 Braams is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

5.3 De levertijd in Nederland is in de regel binnen 1 - 3 werkdagen.

5.4 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 (tien) werkdagen.

5.5 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6. Reclame

6.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan Braams. U krijgt van Braams een nieuw exemplaar toegezonden.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Braams te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Braams zal de prijs van het artikel exclusief de verzendkosten retourneren op de opgegeven bankrekening.

7. Eigendom

7.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door Braams geleverde artikel berusten, te respecteren.

7.2 De door Braams geleverde artikelen zijn bestemd voor privé en/of educatief gebruik.

8. Diversen
Wanneer Braams gedurende enige tijd bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Braams ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Braams gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Braams kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.