Opzoekboekjes

Opzoekboekje wiskunde - losbladig

€ 23.10

In winkelwagen

Voor wie is het Opzoekboekje wiskunde bedoeld?
Het Opzoekboekje wiskunde is zeer geschikt voor leerlingen uit het VO die te maken hebben met automatiseringsproblemen of een leerstoornis (dyscalculie). De kaartjes kunnen uitstekend gecombineerd worden met extra individuele begeleiding zoals wiskundebijles of RT. 

Naast deze specifieke doelgroep zijn de opzoekkaartjes ook goed bruikbaar voor reguliere leerlingen uit de onderbouw van het VO. De kaartjes kunnen een hulpmiddel zijn bij de structurering van de wiskundestof en kunnen houvast bieden bij de uitvoering van veel voorkomende wiskundebewerkingen (stappenplannen).

Hoe gebruik je het Opzoekboekje?
Begin met een leeg fotoboekje en bekijk per kaartje of je het onderwerp op school al hebt gehad. Zo niet? Wacht dan even tot de docent uitleg heeft gegeven. Het is handig om gaandeweg kaartjes aan jouw Opzoekboekje (fotoboekje) toe te voegen. Bekijk per wiskundehoofdstuk welke kaartjes je kunt gebruiken.

Voeg alleen kaartjes toe die je begrijpt. Je hebt alleen iets aan het kaartje als je ook weet hoe je het moet gebruiken. Welke informatie is voor jou handig om te weten? Kun je het stappenplan zelfstandig uitvoeren? Vraag eventueel je docent om extra uitleg als je niet precies weet wat er met het kaartje wordt bedoeld. Gebruik de kaartjes die je handig vindt en verwijder gerust een kaartje als je de lesstof inmiddels wel uit je hoofd weet.

Didactische achtergrond van het Opzoekboekje
Bij de ontwikkeling van de kaartjes is uitgegaan van diverse didactische principes die in de praktijk goed bleken te werken. Er is zo veel mogelijk gekozen voor universele oplossingsstrategieën zodat een zo groot mogelijk aantal somtypen met dezelfde methode kan worden opgelost. Bij een aantal kaartjes is gebruik gemaakt van afbeeldingen om de wiskundestof zo concreet mogelijk over te brengen. Daarnaast bevat het Opzoekboekje verschillende stappenplannen voor veel voorkomende wiskundetaken. Begrip van de wiskundestof ontstaat namelijk niet alleen door uitleg maar juist ook door het uitwerken van sommen! Het stappenplan biedt in eerste instantie houvast voor de praktische uitvoering, gaandeweg ontstaat steeds meer begrip. 

Welke lesstof staat op de kaartjes?
In het Opzoekboekje wiskunde bevindt zich in grote lijnen de lesstof die in het voortgezet onderwijs wordt aangeboden in de onderbouw (1-3e klas havo/vwo-niveau). Voor leerlingen van het vmbo-t zijn de kaartjes te gebruiken tot ongeveer het examenniveau. De lesstof uit het Opzoekboekje is verdeeld in vijf onderwerpen die ieder een eigen kleur rand hebben. Zie hier onder de gedetailleerde informatie. 

Onderwerpen in het Opzoekboekje:
- Basisrekenvaardigheden: rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, verhoudingstabel, schaalsommen, meetkundige maten omrekenen, afronden, negatieve getallen, tijd omrekenen, wetenschappelijke notatie;
- Algebra: gelijke termen samenvoegen, factoren samenvoegen, haakjes wegwerken, ontbinden in factoren, balansmethode, tweedegraads vergelijkingen oplossen, verschillende overzichtelijke formulekaartjes;
- Verbanden: Van ieder verband is op een kaartje de basisformule, tabel en de grafiek weergegeven. De kenmerken van ieder verband zijn kort toegelicht. (o.a. lineair, kwadratisch, wortel, omgekeerd evenredig, exponentieel en machtsverband). Ook zijn er opzoekkaartjes van enkele veelgevraagde bewerkingen zoals formules opstellen en snijpunten berekenen;
- Ruimtelijke meetkunde: overzichtskaartjes van de verschillende figuren, hoeken, perspectief, symmetrievormen, stelling van Pythagoras, sin/cos/tan;
- Kansrekenen: centrummaten, frequentietabel, boxplot, boom/wegendiagram, kansen berekenen, boxplot.

Braams heeft voor kinderen met reken- en spellingproblemen een hulpmiddel ontwikkeld: de ‘Opzoekboekjes’. Voor het basisonderwijs is er een Opzoekboekje voor spelling en voor rekenen. Voor het voortgezet onderwijs is het Opzoekboekje wiskunde ontwikkeld en er is ook een Opzoekboekje rekenen 2F/3F dat precies aansluit op de rekenstof zoals deze in het VO wordt aangeboden. Op het gebied van de vreemde talen is er een Opzoekboekje beschikbaar voor Engels.
Het gebundelde opzoekboekje spelling is tijdelijk niet voorradig, deze staat in nabestelling.